1400-08-22 03:39 دانلود نسخه های ویژوال استدیو 2022
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
این تاپیک مختص دانلود بروزرسانی ها ونسخه های مختلف Visual Studio 2022 است.
1400-08-22 03:50 Direct Download Visual Studio 2022 ISO/Offline 25GB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Visual Studio 2022 FULL


Date:  2021-11-08 A.D. 1400-08-17 Jalali

Visual Studio 2022 [25GB]
Name: Visual_Studio_2022_V17_Enterprise.iso
SHA1: D291A243B221BCB47998554AA631B79658D46DB9
http://33x.ir/s-vs2022
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V17_Enterprise.txt

Download Online [1MB]
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Visual Studio 2022 Release Notes
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

پیشنهاد میشود، جهت نصب آفلاین از دبل کلیک فایل OfflineSetup.bat استفاده شود.
1400-09-02 01:37 Direct Download Visual Studio 2022 v17.0.1 ISO/Offline 25GB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Visual Studio 2022 v17.0.1 FULL


Date:  2021-11-16 A.D. 1400-08-25 Jalali

Visual Studio 2022 [25GB]
Name: Visual_Studio_2022_V1701_Enterprise.iso
SHA1: A46F863D6517ED70B8A12114D2E81E348E6D0A62
http://33x.ir/s-vs2022
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V1701_Enterprise.txt

Download Online [1MB]
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Visual Studio 2022 Release Notes
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

پیشنهاد میشود، جهت نصب آفلاین از دبل کلیک فایل OfflineSetup.bat استفاده شود.
1401-05-17 19:03 Direct Download Visual Studio 2022 v17.2.6 ISO/Offline 32GB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Visual Studio 2022 v17.2.6 FULL


Date:  2022-07-12 A.D. 1401-04-21 Jalali

Visual Studio 2022 Full [32GB]
Name: Visual_Studio_2022_V1726_Enterprise.iso
SHA1: 1EA4C82056B312E9CE84518D6716D1A9781C19E0
http://33x.ir/s-vs2022
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V1726_Enterprise.txt

Visual Studio 2022 Mini [6GB]
Name: Visual_Studio_2022_V1726_Enterprise_Mini.iso
SHA1: 55A7C77B3CFA1F5A1E6DA266C7D72755083418FB
http://33x.ir/s-vs2022-mini
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V1726_Enterprise.txt

Include:
+Windows Managed Desktop (WinForm, Wpf, WinService, Console, ...)
+ASP.Net Web Application (WebForm, Mvc, WebService, ASP.Net Core, ...)

Download Online [1MB]
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Visual Studio 2022 Release Notes
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

پیشنهاد میشود، جهت نصب آفلاین از دبل کلیک فایل OfflineSetup.bat و جهت بروزرسانی و ارتقا از فایل OfflineUpdate.bat استفاده شود.
1401-09-01 00:13 کد فعال سازی
رضا اکبری استرآبادی

 
باسلام
و اجازه استاد عزیزم


Enterprise کد فعال سازی نسخه :
VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH