دو هفته پیش دانلود نسخه های ویژوال استدیو 2022
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
این تاپیک مختص دانلود بروزرسانی ها ونسخه های مختلف Visual Studio 2022 است.
دو هفته پیش Direct Download Visual Studio 2022 ISO/Offline 25GB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Visual Studio 2022 FULL


Date:  2021-11-08 A.D. 1400-08-17 Jalali

Visual Studio 2022 [25GB]
Name: Visual_Studio_2022_V17_Enterprise.iso
SHA1: D291A243B221BCB47998554AA631B79658D46DB9
http://33x.ir/s-vs2022
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V17_Enterprise.txt

Download Online [1MB]
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Visual Studio 2022 Release Notes
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

پیشنهاد میشود، جهت نصب آفلاین از دبل کلیک فایل OfflineSetup.bat استفاده شود.
چهار روز پیش Direct Download Visual Studio 2022 v17.0.1 ISO/Offline 25GB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Visual Studio 2022 v17.0.1 FULL


Date:  2021-11-16 A.D. 1400-08-25 Jalali

Visual Studio 2022 [25GB]
Name: Visual_Studio_2022_V1701_Enterprise.iso
SHA1: A46F863D6517ED70B8A12114D2E81E348E6D0A62
http://33x.ir/s-vs2022
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V1701_Enterprise.txt

Download Online [1MB]
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Visual Studio 2022 Release Notes
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

پیشنهاد میشود، جهت نصب آفلاین از دبل کلیک فایل OfflineSetup.bat استفاده شود.