1400-08-22 03:39 دانلود نسخه های ویژوال استدیو 2022
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
این تاپیک مختص دانلود بروزرسانی ها ونسخه های مختلف Visual Studio 2022 است.
1400-08-22 03:50 Direct Download Visual Studio 2022 ISO/Offline 25GB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Visual Studio 2022 FULL


Date:  2021-11-08 A.D. 1400-08-17 Jalali

Visual Studio 2022 [25GB]
Name: Visual_Studio_2022_V17_Enterprise.iso
SHA1: D291A243B221BCB47998554AA631B79658D46DB9
http://33x.ir/s-vs2022
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V17_Enterprise.txt

Download Online [1MB]
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Visual Studio 2022 Release Notes
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

پیشنهاد میشود، جهت نصب آفلاین از دبل کلیک فایل OfflineSetup.bat استفاده شود.
1400-09-02 01:37 Direct Download Visual Studio 2022 v17.0.1 ISO/Offline 25GB
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Visual Studio 2022 v17.0.1 FULL


Date:  2021-11-16 A.D. 1400-08-25 Jalali

Visual Studio 2022 [25GB]
Name: Visual_Studio_2022_V1701_Enterprise.iso
SHA1: A46F863D6517ED70B8A12114D2E81E348E6D0A62
http://33x.ir/s-vs2022
http://raw.simorghx.ir/files/msdn/Visual_Studio_2022_V1701_Enterprise.txt

Download Online [1MB]
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Visual Studio 2022 Release Notes
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

پیشنهاد میشود، جهت نصب آفلاین از دبل کلیک فایل OfflineSetup.bat استفاده شود.