1401-08-24 13:03 مدیریت رویداد جاوا را یاد بگیرید.
xavier12

 
من مشتاق مطالعه Event Handling در جاوا بودم، بنابراین من Google Event Handling در جاوا را جستجو کردم و این لینک را دنبال کردم:
مدیریت رویداد در جاوا توسط موضوعات مقیاسکننده

با این حال، یک مثال بسیار ساده دارد که به ایمنی نخ یا مشکلات دیگر نمی پردازد. من می خواهم دانش کاملی از مفهوم مدیریت رویداد داشته باشم، مملو از مثال های خوب و کاربردی. آیا کسی می تواند یک مرجع مناسب در مورد آن توصیه کند؟