1402-09-03 11:47 من در حال حاضر روی یک پروژه جاوا کار می کنم که شامل دستکاری تاریخ است و به طور تصادفی با یک مشکل غیرمنتظره در کد خود مواجه شده ام. در اینجا یک نسخه ساده از مشکل آمده است:
xavier12

 
من در حال حاضر روی یک پروژه جاوا کار می کنم که شامل دستکاری تاریخ است و به طور تصادفی با یک مشکل غیرمنتظره در کد خود مواجه شده ام. در اینجا یک نسخه ساده از مشکل آمده است:

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class DateManipulation {

public static void main(String[] args) {
// Attempting date manipulation
Date currentDate = new Date();
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
String formattedDate = sdf.format(currentDate);

// Output the formatted date
System.out.println("Formatted Date: " + formattedDate);
}
}


با وجود کد به ظاهر ساده برای قالب بندی تاریخ فعلی، من خروجی مورد انتظار را دریافت نمی کنم. چه چیزی می تواند باعث این مشکل شود و چگونه می توانم کد را تغییر دهم تا از قالب بندی مناسب تاریخ در جاوا اطمینان حاصل کنم؟ بهعلاوه، آیا روشها یا بهترین شیوههای جایگزین برای دستکاری تاریخ وجود دارد که باید در جاوا از آنها آگاه باشم؟