1395-08-27 20:22 Team Foundation Server 2017
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Team Foundation Server 2017

نسخه نهایی TFS2017 به همراه نسخه ای از VS2017 دیروز (13950826) منتشر شد.

Team Foundation Server 2017 x64 MSDN [356 MB]
Name: en_team_foundation_server_2017_x64_dvd_9579548.iso
SHA1: 267DDFAC814EEFEB42696317707B58782C883AA1
http://33x.ir/s-tfs2017

Team Foundation Server 2017 x64 [356 MB]
SHA1: 19127CC07C1894C6CC3025E297A383ADC53B1D07
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=831911

Team Foundation Server Express 2017 x64 MSDN [356 MB]
Name: en_team_foundation_server_express_2017_x64_dvd_9579595.iso
SHA1: 16436BCAB27404A71B49F3BF5CC4F8305F5AE8C6
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=831913
1395-12-17 23:21 Team Foundation Server 2017 Update 1
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
Team Foundation Server 2017 Update 1

Date:  2017-03-07 A.D. 1395-12-17 Jalali

Team Foundation Server 2017 Update 1 (x64) [420MB]
Name: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055626.iso
SHA1: C447E166B2A607AC4ABCAF1962C9573638E91BD5

http://33x.ir/s-tfs2017
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=839592


Team Foundation Server Express 2017 Update 1 (x64) [420MB]
Name: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055672.iso
SHA1: 0E9794AE7369EAC957B87034F8F04685B2F8997E

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=839779


فایل حذف شد، نسخه جدید TFS2018 را میتوانید از پست های بعدی دانلود کنید.
1397-01-21 13:43 دانلود مستقیم TFS 2017
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام به دوستان
این تاپیک ویژه دانلود و بروز رسانی های TFS 2017 است.
درواقع مطالب فعلی این تاپیک در تاپیک دیگری همراه نسخه های متعدد VS و TFS ادقام بوده که تصمیم گرفتم ، مطالب TFS 2017 را جدا و به تاپیک جدید فعلی منتقل کنم.

تاپیک ویژه دانلود مستقیم Visual Studio 2017
تاپیک ویژه دانلود مستقیم Team Foundation Server 2018